Những hàm đếm và tính tổng cơ bản trong Excel

Các bạn làm việc với excel nhiều để xử lý số liệu (thống kê, kế toán,…) cần nắm những hàm cơ bản nhất về đếm và tính tổng để sử dụng thành thạo nhanh chóng trong công việc hàng ngày và làm báo cáo thường xuyên. Sức Mạnh Số chia sẻ một số hàm excel cơ bản sau để bạn tham khảo và ứng dụng để thành công hơn

Hàm COUNT

Dùng để đếm số ô có chứa dữ liệu kiểu số nhanh chóng mà không phải mất nhiều thời gian đếm thủ công

Ví dụ: bên dưới mình đếm số lượng ô từ D1 đến H1, nhập công thức tại ô F2 là =COUNT(D1:H1). Và, kết quả trả về là 5 (có 5 ô có dữ liệu kiểu số)

Hàm COUNTIF

Dùng để đếm các ô với 1 điều kiện, bên dưới mình cần đếm các ô có dữ liệu lớn hơn 2, ta có công thức là: =COUNTIF(D1:H1,”2”), kết quả có 3 ô có giá trị >2

Hàm COUNTIFS

Dùng để đếm với nhiều điều kiện, chẳng hạn, cần đếm có bao nhiêu ô có chứa nước và có giá trị lớn hơn 2, bạn xem công thức như hình bên dưới và kết quả là 1

Hàm SUM

Dùng để tính tổng các số trong bản tính excel nhanh chóng, đây là hàm cơ bản nhất và đơn giản mà ai mới biết tính đều dùng được, Ví dụ tính tổng từ ô D2 đến H2 nhập công thức =SUM(D2:H2) và được kết quả trả về tại ô F3 là 15

Hàm SUMIF

Dùng để tính tổng các ô theo 1 điều kiện cho trước, ví dụ bên dưới mình tính tổng các ô có số liệu lớn hơn 2, theo công thức =SUMIF(D2:H2, “2”) cho ra kết quả là 12

Hàm SUMIFS

Dùng để tính tổng các ô dữ liệu theo nhiều điều kiện khác nhau, chẳng hạn, mình tính tổng của mặt hàng sữa mà có giá trị lớn hơn 3, bên dưới có kết quả là 4 (tức là cộng tất cả loại sữa mà từ giá trị 4 trở lên)

Hàm AVERAGE

Dùng để tính trung bình của tất cả những giá trị đã chọn, ví dụ cần tìm giá trị trung bình từ ô D2 đến H2, bạn nhập công thức: =AVERAGE(D2:H2) nnhư hình sau, và kết quả trả về là 3

Ngoài ra còn có Các hàm AVERAGEIF (tính trung bình dựa vào 1 điều kiện cho trước) và hàm AVERAGEIFS (dùng để tính giá trị trung bình của vùng dữ liệu được chọn theo nhiều điều kiện khác nhau)

Hàm COUNTBLANK

Dùng để đếm các ô trống trong vùng dữ liệu đã chọn, bạn dùng công thức =COUNTBLANK(D2:H2) để tính số ô trống từ ô D2 đến ô H2. Kết quả có 2 số không có giá trị

Hàm COUNTA

Dùng để đếm các ô không trống trong vùng dữ liệu được chọn (các ô có chứa giá trị số, chữ, biểu tượng). Chẳng hạn, mình đếm các ô có dữ liệu từ ô D1 đến ô H2, dùng công thức như bên dưới, kết quả có 8 ô có giá trị

Hàm SUMPRODUCT

Dùng để tính tổng giá trị sản phẩm của các số trong 1 hoặc nhiều dãy tương ứng, phổ biến nhất là dựa vào số lượng và đơn giá. Như ví dụ bên dưới là cần tính tổng tiền các mặt hàng (cột D) đã bán được theo Số lượng (cột E) nhân với Đơn giá (cột F)
Ta có công thức: =SUMPRODUCT(E5:E9,F5:F9)

Diễn giải chi tiết: hàm trên đã thực hiện phép tính 6*300000+4*400000+8*600000+7*150000+9*200000 = 11050000

Lưu ý: phạm vi tính tổng giữa số lượng và đơn giá phải cùng kích thước, lỗi #VALUE! Sẽ hiển thị nếu khác phạm vi cần tính

Nếu trường hợp giá trị trong ô nào đó mà không phải dạng số thì hàm SUMPRODUCT sẽ mặc định giá trị ô đó là 0. Bên dưới là ví dụ minh hoạ cho trường hợp này

Hàm MIN, MAX

Hàm MIN Dùng để tìm 1 ô có chứa số nhỏ nhất trong vùng dữ liệu đã chọn, ví dụ bạn cần tìm giá trị nhỏ nhất từ ô D2 đến H2, công thức là =MIN(D2:H2), kết quả trả về số 1 là giá trị MIN trong vùng cần tìm

Trái Ngược với hàm MIN là hàm MAX dùng để tìm con số có giá trị lớn nhất trong phạm vi dữ liệu cần tìm, công thức tương tự như hàm MIN ở trên

Chúc bạn thành công

Trả lời