Cách dùng hàm DSUM tính tổng theo điều kiện trong Excel

Trong excel, để tính tổng của một cột hoặc trường ngoài các hàm cơ bản như SUM, SUMIF, bạn có thể dùng hàn DSUM để tính tổng theo điều kiện đặt ra trong bảng tính. Công thức dùng DSUM tương đối đơn giản và nhanh hơn các hàm excel khác, Sức Mạnh Số chia sẻ bạn cách tính tổng cột thoả mãn điều kiện cho trước khu dùng hàm DSUM

Trước tiên, cùng khái quát cú pháp của hàm DSUM

Công thức: =DSUM(database,field,criteria)
Dấu phẩy (,) trong cú pháp trên có thể dùng dấu chấm phẩy (;) tuỳ theo cấu hình máy tính và bộ office tương thích

Database: là vùng cơ sở dữ liệu trong bảng tính được tạo ra từ ô trong excel, nó chứa các trường để kiểm tra điều kiện và vùng tính tổng, bao gồm hàng đầu tiên là tiêu đề cột

Field: tên cột để tính tổng số, bạn nhập tên tiêu đề của cột cần tính tổng (vì nó là văn bản nên bạn phải để trong dấu ngoặc kép), hoặc nhập tên ô đầu tiên của cột tính tổng đó

Criteria: là vùng chứa điều kiện để kiểm tra (phạm vi điều kiện có ít nhất 1 ô tiêu đề cột và 1 ô chứa điều kiện)

Chi tiết cách dùng hàm tính tổng DSUM

Ví dụ bên dưới mình có bảng cần tính tổng lợi nhuận năm 2020 của Item Sữa

Trước hết, bạn cần tạo Criteria: chứa điều kiện cho hàm DSUM, do Item Sữa có nhiều loại nên tại ô G3 bạn nhập dấu sao (*) sau từ Sữa và ô G2 là tiêu đề

Tại ô D13, bạn nhập công thức cho hàm DSUM như sau:
=DSUM(A1:E11,E1;G2:G3)

Trong đó:

  • A1:E11 là Database – vùng cơ sở dữ liệu có  chứa cột cần tính tổng và cột chứa điều kiện cần kiểm tra.
  • E1 là ô tiêu đề cột có giá trị tròn cột đó để tính tổng.
  • G2:G3 là phạm vi điều kiện bao gồm 1 ô tiêu đề cột và một ô chứa giá trị điều kiện.

Ngoài ra công thức của hàm DSUM tại ô D13 sẽ tương tự như tại ô E13 khi bạn thay đổi giá trị Field tại ô E1 thành văn bản Lợi nhuận 2020 trong dấu ngoặc kép (tức là thay đổi cách thể hiện tiêu đề)
=DSUM(A1:E11;”Lợi nhuận 2020″;G2:G3)

Kết quả 2 công thức tại ô D13 và E13 hoàn toàn trùng khớp nhau

Tiếp theo, mình thử dùng hàm DSUM để tính tổng lợi nhuận năm 2020 của những Item có lợi nhuận lớn hơn 500000000000

Trước tiên, bạn cũng tạo vùng chứa điều kiện lợi nhuận >500000000000 gồm có ô tiêu đề G2 và giá trị ô G3
Công thức tại ô E13 nhập như sau:
=DSUM(A1:E11,E1,G2:G3)

Trong đó:

  • A1:E11 là vùng dữ liệu làm việc bao gồm cột tính tổng và cột chứa điều kiện
  • Ô E1 là ô tiêu đề của cột cần tính tổng.
  • G2:G3 là phạm vi chứa điều kiện

Chúc bạn thành công

Trả lời